Boża Opatrzność kieruje wszystkim, nic nie dzieje się bez wiedzy Boga. W swoim działaniu Bóg używa aniołów – posłańców w realizacji swoich zamierzeń względem ludzi. Anioła Stróża ma każdy z nas, podobnie ma takiego opiekuna każdy naród. Jednak wolna wola, jaką otrzymali ludzie, powoduje, że nie wszystko toczy się według Bożych planów.

Aniołowie, których liczba znana jest jedynie Bogu (jest bliska nieskończoności, ale skończona) są bytami osobowymi, inteligentnymi i rozumnymi. Są w ciągłym ruchu, który kieruje ich do Boga i którego nic nie może zatrzymać. Przyczyniają się do ciągłego wzrostu dobra, piękna i prawdy – tak w świecie duchowym, jak i materialnym. Ich funkcją jest służba Bogu i Jego obrazowi, jakim jest człowiek. Są wolne od śmierci, wyzwolone od ciała i rozmnażania się, są nadludzko mądre i oświecone co do właściwych przyczyn rzeczy. Aniołowie są bytami stworzonym u początku świata (przed stworzeniem świata widzialnego), człowiek po śmierci nie może dostać się do tego grona. Świat aniołów jest tym miejscem, do którego podąża cały Kościół.

Aniołowie są zwykle przedstawiani w formie ludzi, ale ich wyobrażeniem mogą być także szlachetne kamienie i drogocenne metale czy figury zwierząt (lwa, wołu, orła, konia, rogów).

Jako pierwszy podjął się opisania świata aniołów, żyjący w VI wieku syryjski mnich, Dionizy – dziś zwany Pseudo Dionizym Areopagikiem. W swoim dziele Corpus Areopagiticum opisał uporządkowanie rzeczywistości anielskiej w triady. Triadą jest układ wewnętrzny Trójcy Świętej; triadą triad jest świat duchów niebieskich (trzy porządki po trzy chóry anielskie); triadą jest układ duchowieństwa: biskupi, kapłani, diakoni. Również laikat dzieli się na: mnichów, ochrzczonych i nieochrzczonych. Natomiast zło Dionizy umieszcza poza niebytem uważając, że jest czymś gorszym niż nieistnienie.

Hierarchia duchów niebieskich w doskonały sposób odzwierciedla uporządkowanie samego Trójjedynego Boga. Najwyżej w hierarchii anielskiej są te duchy, które niejako dotykają samego Boga i dzięki temu są w najwyższym stopniu doskonałe. Zadaniem drugiej hierarchii jest pośredniczenie między hierarchami duchów niebieskich, nie jest natomiast ich godność mniejsza lub większa względem innych bytów niebieskich z tytułu takiego ich umiejscowienia. Tak, jak pierwsza hierarchia otacza Boga, tak trzecia otacza człowieka. W ten sposób wszystko, co od Boga wychodzi, do Boga powraca. Ten powrót dokonuje się przez poznanie tej hierarchii, przez sakramenty i ich zrozumienie oraz przez udział w sakramentalnych rytach Kościoła. Dlatego poznanie Boga dokonuje się we wspólnocie Kościoła.

Koncepcja Areopagity jest obecnie uważana za najbardziej spójny opis świata aniołów, jednak nie stanowi ona dogmatu wiary.


Pierwsza hierarchia:
Trony, Cherubiny, Serafini

Aniołowie pierwszej hierarchii są doskonali, gdyż otrzymują bezpośrednie wtajemniczenie bezpośrednio od samego Boga. Aniołowie ci mają przywilej stawiania pytań samemu Chrystusowi, po uprzedniej dyskusji między sobą. Ponieważ są w bezpośredniej bliskości Boga, to od Niego pochłaniają tyle światła, ile mogą. Pierwsza hierarchia jest zatem oczyszczana i oczyszcza się, oświecana i oświeca się, jest udoskonalana i doskonali się tym, co pochodzi od samego Boga.

Trony to aniołowie, którzy są absolutnie wolni od upokarzających namiętności ziemskich. Wyzwoleni od zmysłowych i materialnych podniet stale łączą się z Bogiem, poniekąd noszą Go w sobie i skłaniają się przed tym świętym obcowaniem.

Cherubiny oznaczają dar poznawania i uwielbiania Boga, oglądania piękna niestworzonego w jego najpiękniejszym promieniowaniu. Cherubiny uczestniczą w mądrości, kształtują się na jej podobieństwo i przekazują ja istotom niższym, dzieląc się tymi darami, które sami otrzymali.

Serafini z kolei to aniołowie mający stały i wieczny pociąg do rzeczy Boskich, zapał, natężenie, święty rozpęd ich szlachetnego porywu. Przeobrażają oni na swój obraz istoty im podległe, ożywiają i zapalają ogniem, którym sami płoną. Udzielają światła, które rozprasza każdą ciemność. Ich natura pozwala na poznanie prawdy o wcieleniu Bożego Syna, która to prawdę przekazują innym. Serafini stale otaczają Boga śpiewając hymn „Święty...”. Ich poznanie ani miłość do Boga nigdy nie ustają i nie stygną. W wizerunkach Serafini posiadają niezliczona ilość nóg (wieczne działanie) oraz mają sześć skrzydeł. Jedna para skrzydeł jest umieszczona przy głowie (zakrywa oblicze), druga w pośrodku ciała (służy do latania), trzecia u nóg (zakrywa nagość). Takie ukazanie Serafinów wskazuje na to, że są oni w ciągłym dążeniu ku doskonałości i dążą do Boga; nawołując się nieustannie udzielają sobie boskich wizji. Mogą także przekazywać „zapach Boga” innym istotom.

Druga hierarchia:
Panowania, Zwierzchności, Moce

Jest to mało znana hierarchia, jest pośrednikiem między aniołami a aniołami. Otrzymuje ona czystość, doskonałość i światło od pierwszej hierarchii i przekazują je dalej.

Panowania charakteryzuje najwyższe uduchowienie, są oni wolni od wszelkich przeszkód materialnych. Nie ulegają ziemskim namiętnościom, a ich autorytet jest surowy. Charakteryzują się ciągłym pragnieniem posiadania Tego, który panuje nad wszystkim. Panowania kształtują siebie i duchy im podległe na podobieństwo Boże. Panowania są obrazem Bożego panowania.

Zwierzchności charakteryzuje doskonały porządek. Nie używają swojej władzy autorytarnie, ale swoją siłę kierują istotom niższym z całą miłością. Próbują zbliżyć się do potęgi głównej, a z drugiej strony odzwierciedlają ją i przekazują porządkom anielskim przy pomocy swoich funkcji. Zwierzchności są obrazem Bożego zwierzchnictwa.

Moce oznaczają męską i niezwyciężoną energię, którą rozwijają w pełnieniu swoich funkcji i która nie pozwala im osłabnąć. Moce są obrazem Bożej mocy.

Trzecia hierarchia:
Księstwa, Archaniołowie, Aniołowie

Księstwa to istoty niebieskie, które mają zdolność boskiego rozkazywania zgodnie z dobrym porządkiem, który jest właściwy siłom wyższym. Skierowują oni samych siebie do Boga, aby ukształtować się na Jego wzór i podobieństwo. Zarazem ciągną za sobą inne istoty.

Archaniołowie z jednej strony starają się upodobnić do Boga, z drugiej przekazują boskie światło aniołom, a przez nich ludziom. W naszym kręgu kulturowym uderzające jest miejsce (drugie od dołu) w hierarchii aniołów, jakie Areopagita przypisuje Archaniołom – zwłaszcza w kontekście Księgi Daniela, Judy czy Apokalipsy św. Jana, gdzie Archaniołowie Michał i Gabriel są przedstawieni jako „główni wodzowie” armii Boga.

Aniołowie dopełniają różne porządki duchów niebieskich i dopiero w ostatnim stopniu, i po wszystkich innych, przypada im w udziale doskonałość anielska. Ponieważ zostali umieszczeni na granicy świata boskiego i ludzkiego, czynności aniołów są nam najlepiej znane.


(według: ks. Maciej Korczyński „Teologia kosmiczna w pismach Pseudo Dionizego Areopagity”, za wiedzą i zgodą Autora)

Anioł

Modlitwa Anioła Pokoju

Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie, kocham Cię, proszę o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nadziei w Tobie nie mają i Ciebie nie kochają. (3 x)

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci bezcenne Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, który na wszystkich ołtarzach świata jest obecny, na zadośćuczynienie za grzechy, które Go obrażają.

Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen. (3 x)


Święci Archaniołowie i Chóry Anielskie

Święto Św. Archaniołów obchodzimy 29 września
Aniołowie i Archaniołowie są duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi nam na pomoc w codziennej walce z mocami ciemności. Walka ta trwa nieustannie, wszyscy bez wyjątku znajdujemy się w jej zasięgu. Kiedy szatan i jego poplecznicy zastawiają na nas rozmaite zasadzki, napełniają serca złymi myślami, natarczywymi pokusami, próżnością, gniewem i pychą, wtenczas Św. Michał Archanioł ze swym wojskiem niebieskim przychodzi nam na pomoc, broni nas i strąca szatanów do piekła mocą, którą otrzymał od Boga. Jednak cudowne działanie Św. Michała Archanioła jest uzależnione od naszej modlitwy kierowanej do niego, od pokornej prośby. Spieszy nam na ratunek w zależności od tego, w jakim stopniu go o to prosimy. Przecież po to został nam dany, aby nam pomagać, bronić przed grzechem i napaściami szatana. Ile razy wzywamy pomocy Św. Michała, tyle razy spełnia on wyznaczone mu przez Boga i Matkę Najświętszą zadanie, stając w naszej obronie.

Koronka do Chórów Anielskich
Św. Michał Archanioł ukazując się w Portugalii Służebnicy Bożej Antoninie D'Astonaco powiedział, że chce być czczony dziewięcioma pozdrowieniami odpowiadającymi 9-ciu chórom anielskim (Któż jak Bóg 1 (19) 96). Dał jej następujące obietnice: „Temu, kto odmawia tę Koronkę przed Komunią Św., będzie asystowało przy jej przyjęciu dziewięciu Aniołów po jednym z każdego chóru anielskiego, a Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa oczyści i upiększy jego duszę, czyniąc ją godną przyjęcia Świętej Eucharystii. Temu, kto odmawia tę Koronkę każdego dnia, On sam obiecuje stałą pomoc i opiekę Aniołów w ciągu życia, a w godzinę śmierci będzie wspomagany i umocniony przez tę samą liczbę Aniołów, którzy swoją skuteczną obroną sprawią, że osiągnie odpuszczenie kar czyśćcowych. Ponadto, jeśli ktoś odmawia tę Koronkę codziennie, wszystkie dusze jego krewnych, które by się znajdowały w czyśćcu, będą odwiedzane i pocieszane przez Aniołów."

 • K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
 • W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
 • K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
 • W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 1. Na cześć chóru Serafinów: O Wy, płomienne duchy miłości wiecznej, napełnijcie nią nasze dusze byśmy się stali żywymi płomieniami miłości Bożej dla świata.
  Po każdej modlitwie mówi się:
  Ojcze nasz (1 x), Zdrowaś i Chwała Ojcu (3 x)
  Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i chóru.... Serafinów....
  K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
  W. Zmiłuj się nad nami.
 2. Na cześć chóru Cherubinów:
  O Wy, którzy dzień i noc uwielbiacie Majestat Boży, dopomóżcie nam zniszczyć wszelki ateizm, aby cały świat wielbiąc Boga, żył szczęśliwy.
 3. Na cześć chóru Tronów:
  O Wy, żywe trony Boga Wszechmogącego, przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana i przygotować tron dla Chrystusa Króla.
 4. Na cześć chóru Panowań:
  Aby zapanowała nam miłość i zgoda, łaska i pokój Boży, aby zapanował Chrystus Pan.
 5. Na cześć chóru Mocarstw:
  Aby moc Boża wstąpiła w nas, byśmy mogli oprzeć się mocom czarta i wyrzucili go precz z tego świata.
 6. Na cześć chóru Potęg:
  Aby dał Pan Boską potęgę naszym myślom, słowom i czynom do skutecznego szerzenia królestwa Jego.
 7. Na cześć chóru Księstw:
  O Wy, potężni i wspaniali Książęta niebiescy, przyjdźcie do nas słabych i grzesznych, wspomóżcie nas we wszystkich naszych potrzebach.
 8. Na cześć chóru Archaniołów:
  O Wy, dostojnicy i posłowie nieba, otwierajcie niebo nad nami i brońcie nas, by moce piekła nam szkodzić nie mogły.
 9. Na cześć chóru Aniołów:
  O Wy, dobrzy i ukochani nasi bracia niebiescy, dozwólcie nam cieszyć się stale waszą obecnością, napełniajcie nas dobrymi myślami i prowadźcie nas.
 10. Na zakończenie:
  Dzięki Ci, Boże, za Św. Michała Archanioła: Ojcze nasz...
  Dzięki Ci, Boże, za Św. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz...
  Dzięki Ci, Boże, za Św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz...
  Dzięki Ci, Boże, za Św. Anioła Stróża: Ojcze nasz...

 

Poświęcenie się Św. Michałowi
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Św. Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

Polecenie się św. Michałowi
Św. Michale Archaniele, najwierniejszy Sługo Boży, który rozgromiłeś zbuntowane duchy, gotowe do zuchwałej rozprawy ze Stwórcą swoim. Jakże donośnie i stanowczo brzmi Twój apel: „Któż, jak Bóg!". Zagłuszyłeś nim zdradziecki okrzyk księcia ciemności: „Nie będę służył!" Niech Twój zew bojowy nie schodzi z ust ani serca. Kiedy natrą pokusy, niech zabrzmi jak dzwon na trwogę, wzywający Cię na pomoc, najdzielniejszy nasz Obrońco. Wiesz, jak ważna i decydująca walka rozgrywa się w nas i wokoło nas, w której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych. Wiesz, jak nierówna to walka, jak my słabi jesteśmy wobec przeciwnika mocniejszego od lwa i krążącego nieustępliwie z sidłami podstępu i zdrady wokół każdej duszy. Bądź nam opiekunem i wodzem. W tych ciągłych, wyczerpujących utarczkach broń od znużenia i zniechęcenia. Nade wszystko ocal w godzinę śmierci, kiedy być może przyjdzie nam z hordą szatanów stoczyć ostatni bój. Pokładamy niewzruszoną nadzieję w Twej obronie. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc. W tej ostatniej walce o zbawienie naszych dusz racz odnieść jeszcze raz pełne zwycięstwo. Amen.

Akty strzeliste
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dniu straszliwego sądu.
Św. Michale, pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego, módl się za nami.


Litanie do Archaniołów i Aniołów

Aniołowie jako stworzenia czysto duchowe posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi (por. Łk 20, 36), przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały (por. Dn 10, 9-12). W rozdziale tym zamieszczona została Litania do Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, którzy znani są z wydarzeń biblijnych oraz Litanię do Anioła Stróża, tego, który został dany każdemu przez Boga, aby doprowadził go do grona zbawionych.

Litania do Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Michał, Gabriel i Rafał – to jedyni aniołowie, jakich znamy z imienia. Aniołowie są wspomniani w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu aż 222 razy. Bóg stawia anioły u wrót raju (Rdz 3, 24); aniołowie nawiedzają Abrahama (Rdz 16, 9), wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy (Rdz 19, 1); anioł nie pozwala Abrahamowi zabić jego syna Izaaka (Rdz 22, 11). Jakub widzi we śnie drabinę pełną aniołów zstępujących na ziemię z nieba i wstępujących do nieba z ziemi (Rdz 28), anioł wiedzie naród wybrany do ziemi obiecanej (Wj 14, 19), ratuje od śmierci młodzieńców w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela od pożarcia przez lwy (Dn 6, 22), karze dotkliwą chłostą Heliodora w świątyni za świętokradztwo (2 Mch 3, 7-35); aniołowie wspierają wojska Izraela w bitwie z Syryjczykami (2 Mch 10, 6-29) Czasem aniołowie są groźni: Bóg posyła anioła, który zabija wszystko pierworodne Egipcjan.

Także w Nowym Testamencie wielokrotnie występują aniołowie. Archanioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela (Łk 1, 11), a Maryi Pannie poczęcie Syna Bożego (Łk 1, 28); aniołowie śpiewają przy Jego narodzinach i sprowadzają pasterzy do stajenki (Łk 2, 13); ostrzegają Mędrców ze Wschodu przed Herodem (Mt 2, 12-13). Anioł objawia św. Józefowi tajemnicę wcielenia (Mt 1, 20) i każe uciekać Świętej Rodzinie do Egiptu. Aniołowie służą Jezusowi w czasie 40 dni kuszenia (Mt 4, 11), anioł pociesza Chrystusa i pokrzepia go przed męką w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22,43), przy grobie Jezusowym aniołowie zapewniają o Jego zmartwychwstaniu (Łk 28, 2), a przy wniebowstąpieniu zapowiadają Jego powtórne przyjście w chwale (Dz 1, 10). Anioł Pański wybawia Apostołów z więzienia (Dz 4, 17-25), przyprowadza diakona Filipa na drogę w kierunku Gazy (Dz 8,26), ratuje św. Piotra z więzienia od niechybnej śmierci (Dz 12,1-17).

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

Archanioł Michał

Do Św. Michała

Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy¬stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Do Św. Gabriela

Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował świętej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Archanioł Rafał

Do Św. Rafała

Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś błogosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.


Anioł Stróż

Dnia 2 października przypada wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Ich czci poświęcony jest cały październik, a każdy poniedziałek tego miesiąca jest dniem szczególnych modlitw kierowanych do naszych zacnych Patronów.

Wszyscy ludzie z nieskończonej dobroci Bożej dostąpili przywileju, że posiadają swojego Anioła Stróża, który towarzyszy im na drodze życia, strzeże ich i broni, gdy złe duchy usiłują ich zwieść na drogę grzechu. Nie ma chwili ani miejsca, by Anioł Stróż zapomniał o nas i opuścił nas. Cokolwiek robimy i gdziekolwiek się udajemy, we dnie i w nocy, w czasie modlitwy i w czasie pracy, czy pamiętamy o nim czy zapominamy, czy się jego opiece polecamy czy nie, On jest zawsze przy nas obecny, gotowy, aby nam usługiwać. Jednak w zależności od tego, w jakim stopniu i z jakim zaufaniem prosimy go o pomoc i wstawiennictwo, jaką darzymy go miłością i w jakim stopniu wierzymy w jego dobroć, w takim stopniu przyczynia się on do zaspokojenia naszych potrzeb duchowych, a często ingeruje w trudne sytuacje życia codziennego. Częste zwracanie się do Anioła Stróża sprawia, że podwaja on swoją czujność, dobroć i pomoc dla nas. Ten, kto więcej i częściej się do niego modli, ten otrzymuje więcej dobrodziejstw z jego ręki.

Jeśli prosimy Trójcę Przenajświętszą i Matkę Najświętszą o łaski, nie żałują nam ich, ale z hojnością udzielają, i chcą, aby o nie prosić.

Tak samo prośmy Anioła Stróża nie tylko rano i wieczorem, ale często w ciągu dnia, przed każdą ważną czynnością, w chorobach, cierpieniach, wątpliwościach. Wzywajmy go szczególnie w chwilach pokus i udręk. Słuchając jego natchnień i dobrych rad, pamiętajmy o jego stałej obecności, o tym, że jest świadkiem wszystkich naszych czynów. Przede wszystkim prośmy go o to, żeby w ostatnich chwilach naszego życia wspierał nas i bronił przed atakami mocy piekielnych i szczęśliwie doprowadził do niebieskiej Ojczyzny. Zapraszajmy naszego niebieskiego doradcę do pomocy, kiedy się modlimy, aby razem z nami zanosił nasze prośby do Boga. Jeśli z ważnych przyczyn nie będziemy mogli kiedyś odmówić modlitwy, którą np. codziennie odmawiamy, to wtenczas prośmy swojego Anioła Stróża, aby tę modlitwę za nas odmówił. Jednak nie zapominajmy o wdzięczności wobec tego najpewniejszego przyjaciela, który w doskonały sposób ukochał Boga. Często dziękujmy mu za życzliwe i cudowne towarzystwo ofiarując Komunie Św. i słuchając Mszy Św. ku jego czci, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa, których nam udzielił i polecając się dalszej obronie na co dzień. Nie zapominajmy uczynić tego szczególnie w dniu jego święta 2 października. Kto z nas ma możliwość, może w tym dniu zamówić Mszę Św. w wyżej wspomnianej intencji.

Po odmówieniu jakiejkolwiek modlitwy w ciągu dnia prośmy Aniołów, aby zanieśli te nasze prośby przed Tron Boga przez Niepokalaną.

Nie zapominajmy również o Aniołach Stróżach naszych bliźnich. Gdy oni są w potrzebie, niebezpieczeństwie, przed podjęciem ważnych decyzji, wzywajmy wtenczas ich Aniołów, prosząc o pomoc dla nich. Św. Franciszek Salezy, kiedy rozpoczynał kazanie, po pozdrowieniu Matki Najświętszej pozdrawiał Aniołów Stróżów swoich słuchaczy i prosił ich, aby przygotowali ich serca do należytego wysłuchania Słowa Bożego. Za tę praktykę otrzymał wiele łask.

Św. Faustyna „Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo mi się śpieszyło do domu. Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami i dały się słyszeć głosy: odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. Kiedy się ich zapytałam, skąd was takie mnóstwo? - Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: z serc ludzkich, nie męcz nas. Widząc ich straszną nienawiść do mnie, wtem prosiłam Anioła Stróża o pomoc i w jednej chwili stanęła jasna i promienna postać Anioła Stróża, który mi rzekł: Nie lękaj się, oblubienico Pana Mojego, duchy te nie uczynią ci nic złego bez pozwolenia Jego. Natychmiast znikły złe duchy, a wierny Anioł Stróż towarzyszył mi w sposób widzialny do samego domu. Spojrzenie jego skromne i spokojne, a z czoła tryskał promień ognia". (Dz. 418)
Aniele Boży najświętszy, od Boga wyznaczony jako straż moja! Dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie mi kiedykolwiek wyświadczyłeś na ciele i na duszy. Chwalę i wielbię Cię, że mnie nędznemu tak wiernie służyłeś, broniąc od najazdów nieprzyjacielskich. Błogosławiona niech będzie ta godzina, w której za stróża, za obrońcę i patrona dany mi zostałeś; niech błogosławioną będzie miłość Twoja ku mnie i czuła pieszczotliwość Twoja, dla której nie przestajesz starać się o moje zbawienie.

Modlitwa do Św. Anioła Stróża przez Św. Alojzego
Miły Bogu, Aniele, który mnie, pod Twoją świętą opiekę oddanego, od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz; czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna. Twojej opiece zupełnie się oddaję, proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał, choć jestem niewdzięcznym i przeciw Świętym natchnieniom Twoim wykraczam, lecz abyś mnie, gdy upadnę, podźwignął; nieumiejętnego nauczał; strapionego ratował, aż mnie do wiecznej szczęśliwości w niebie doprowadzisz. Amen.

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój: rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego i doprowadź do szczęścia wiecznego. Amen.

Akt strzelisty
Aniele Boży, który Stróżem jesteś moim, mnie, Tobie z dobroci Boskiej poleconego, oświecaj, rządź i sprawuj.

Anioł Stróż

2. Litania do Anioła Stróża
Nasz Anioł Stróż jest uosobieniem Opatrzności Boskiej w stosunku do każdego z nas osobno. Od pierwszej chwili naszego życia na ziemi do niego należy przewidywanie i usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, które zewsząd nam zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Zanoszą nasze modlitwy do Boga i wstawiając się za nami, przyczyniają się do naszego zbawienia.

Pierwszą i najniższą posługą Anioła Stróża jest usuwanie wszystkiego, co może zaszkodzić zdrowiu i zagrozić życiu powierzonego mu człowieka. Następną posługą jest uświadamianie duszy szatańskich pułapek. Potem najszlachetniejsze i najważniejsze posługi to oświecanie, pouczanie i zachęcanie do godnego życia. Gdy jednak mimo tak czułej opieki człowiek upadnie, Anioł Stróż nie opuści go, ale będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia, bowiem Anioł Stróż niczego tak nie pragnie, jak nawrócenia grzesznika (por. Łk 15, 7). Jedną z wielkich łask, jakie Anioł Stróż może wyświadczyć człowiekowi, jest pouczenie o zbliżającej się śmierci.

Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego zawsze jest gotów nieść nam wszelkiego rodzaju pomoc, ale prawdą jest również, że kto prosi, ten otrzymuje. Częste zwracanie się do anioła, częsta do niego modlitwa, niejako podwaja jego czujność i dobroć dla nas. Kto częściej się modli, ten więcej otrzymuje dobrodziejstw z jego ręki.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami
Święty Aniele, stróżu mój
Święty Aniele, przewodniku mój
Święty Aniele, doradco mój
Święty Aniele, opiekunie mój
Święty Aniele, miłośniku mój
Święty Aniele, duchowy bracie mój
Święty Aniele, nauczycielu mój
Święty Aniele, pasterzu mój
Święty Aniele, pomocniku mój
Święty Aniele, pocieszycielu mój
Święty Aniele, patronie mój
Święty Aniele, obrońco mój
Święty Anie1e, wodzu mój
Święty Aniele, zachowawco mój
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego
Święty Aniele, oświecicielu mój
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie
Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich

Módlmy się:
Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Anioł na Nowy Rok

Niech ten Anioł otacza Cię opieką każdego dnia.
Niech da Ci siłę, aby nic Cię nie złamało,
Niech sprawi, że ten rok będzie pełen radości, szczęścia i miłych niespodzianek,
NIECH ZAWSZE BĘDZIE PRZY TOBIE.

Anioł miłości

Miłość to najcenniejszy skarb,
Miej na Nią otwarte serce i podaruj Ją ludziom,
Miłość da Ci siłę , radość i odmieni Twoje życie
Niech ten anioł zawsze będzie przy Tobie i sprawi, aby
Twoje Zycie było pełne miłości.

Anioł dziękczynny

"Dziękuję " to jedno z najpiękniejszych magicznych słów,
które mają wielką moc.
Dziękuj za dobroć i bezinteresowność,
Dziękuj za rzeczy małe i wielkie,
Bo każda chwila w życiu jest darem.
Żyj tak, aby jak najczęściej z ust innych słyszeć słowo; DZIĘKUJĘ.

Anioł radości

Ciesz się każdą chwilą szukaj w życiu radości
Nie omijaj niczego, co może przywołać uśmiech na twej twarzy.
Niech ten Anioł opiekuje się Tobą każdego dnia i sprawi,
Aby każda chwila wypełniona była radością.

 

Anioł odwagi

Nie bój się niczego, w życiu jest bardzo niewiele rzeczy,
Na które nie mamy wpływu. Cała reszta jest do zdobycia
Niech ten Anioł da Ci siłę i odwagę do pokonywania przeszkód
l zdobywania tego , o co naprawdę warto walczyć.

Anioł mądrości

Każdy dzień w życiu jest pełen nieoczekiwanych zdarzeń i możliwości
Niech ten anioł da Ci mądrość do podejmowania właściwych decyzji
l wskaże drogę pełną uśmiechu, radości i promieni wschodzącego słońca .

Anioł optymistyczny

Niech ten Anioł sprawia , że każdy dzień zaczniesz od pozytywnych myśli.
Powitaj poranek z uśmiechem, a nie opuści Cię przez cały dzień.
To taka prosta zasada , a tak niewielu ją stosuje.

Anioł stróż

Ten anioł będzie przy Tobie każdego dnia, podniesie, gdy upadniesz,
Pocieszy, gdy zapłaczesz.
Dziel się z nim nie tylko troską, ale i radością.
Musisz mocno w niego wierzyć i zawołać kiedy go potrzebujesz.
Spróbuj choć raz, a zobaczysz, że to działa.

Anioł przyjaźni

Przyjaźń, która trwa przez lata to skarb, który nosimy głęboko w sercu
To klejnot, którego nie damy sobie wydrzeć bo ma ogromną wartość
Ten anioł jest Twoim przyjacielem.
Niech pomoże Ci widzieć w drugim człowieku przyjaciela.