• Statut Fundacji "Aniołów Miłosierdzia"

  RozdziaŁ I. Postanowienia ogÓlne

  § 1

  Fundację pod nazwą "Fundacja ANIOŁÓW MIŁOSIERDZIA" zwaną w dalszej treści statutu Fundacją ustanowił w dniu 03 marca 2015 r. aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Przybysiak w Warszawie z Kancelarii Notarialnej Joanna Niewińska - notariusz, Agnieszka Przybysiak - notariusz Spółka Cywilna, fundator:

  Marek Kiecana.

   

  § 2

  Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 06.04.1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203, z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie.

   

  § 3
  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
  3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
  4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

   

  § 4

  Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

   

  § 5

  Fundacja używa pieczęci z napisem: "Fundacja ANIOŁÓW MIŁOSIERDZIA" oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

   

  RozdziaŁ II. Cele i zasady dziaŁania Fundacji

  § 6

  Celami Fundacji są:

  1. Wspieranie, promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi poprzez:
   1. finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy w zakresie opieki paliatywnej i długoterminowej oraz wsparcia socjalnego na terytorium Polski, Litwy oraz innych krajów Unii Europejskiej, a także Republik byłego ZSRR, udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki, w tym także powołane lub zorganizowane w ramach Kościoła Katolickiego,
   2. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z celem Fundacji,
   3. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w obszarze polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej w zakresie opieki paliatywnej i wsparcia socjalnego,
   4. działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością.
  2. Opieka nad rodzinami i bliskimi osób terminalnie chorych: dorosłych i dzieci poprzez:
   1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności pomoc bliskim chorych terminalnie, dzieciom osieroconym oraz rodzeństwu dzieci chorych,
   2. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
  3. Rozwój wolontariatu poprzez:
   1. promocję i organizację wolontariatu, w szczególności działanie w obszarze opieki paliatywnej i hospicyjnej,
   2. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności pomoc dla wspólnot o charakterze wolontariackim, samopomocowym i wspierającym osoby niesamodzielne.
  4. Wspieranie Polaków zamieszkałych na terytorium Litwy, Ukrainy, Białorusi innych Republik byłego ZSRR.

   

  § 7
  1. Fundacja realizuje cele przez:
   1. promocję edukacji i idei integracji środowiska opieki paliatywno-hospicyjnej,
   2. upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy,
   3. popularyzację osiągnięć innych państw - w szczególności krajów Unii Europejskiej - zaawansowanych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej, a także w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz wsparcia socjalnego,
   4. upowszechnianie idei wolontariatu,
   5. wspieranie niepublicznych ośrodków świadczenia opieki zdrowotnej,
   6. działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego,
   7. organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;
   8. prowadzenie nieodpłatnie serwisów internetowych oraz innych form udostępniania wiedzy,
   9. finansowanie nagród i stypendiów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób szczególnie uzdolnionych,
   10. dofinansowywanie i organizowanie wyjazdów wypoczynkowo-terapeutycznych dzieci i
    młodzieży,
   11. dofinansowywanie leczenia dla osób potrzebujących w kraju i za granicą,
   12. dofinansowywanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności lekarstw dla
    tych osób oraz innych artykułów do realizacji życia codziennego,
   13. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy
    społecznej.
   14. wspieranie rzeczowe i finansowe ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą
    i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,
   15. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia
    bólu,
   16. prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu,
   17. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych
    jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej,
   18. organizowanie i finansowanie naboru szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
   19. prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla hospicjów.
  2. Działalność określona w ust. l pkt 1-16, 18 i 19, stanowi działalność nieodpłatną pożytku
   publicznego wykonywaną przez Fundację.
  3. Działalność określona w ust. l pkt 17 stanowi działalność odpłatną pożytku publicznego
   wykonywaną przez Fundację.

   

  Rozdział III. Organy Fundacji

  § 8
  1. Organami Fundacji są:
   1. Rada Fundacji,
   2. Zarząd Fundacji.
  2. Członek Zarządu Fundacji lub członek Rady Fundacji wykonuje swoje obowiązki społecznie i jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.
  3. Zakazane jest łączenie funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

   

  § 9
  1. Rada Fundacji składa się z od trzech (3) do dwunastu (12) członków powołanych przez Fundatora.
  2. Wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji pierwszej kadencji dokonuje Fundator. Wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji następnej kadencji dokonuje Rada Fundacji ze swego grona.
  3. Kadencja Członków Rady Fundacji trwa pięć (5) lat.
  4. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.
  5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
  6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia lub podległości służbowej.
  7. Członkowie Rady Fundacji będą pełnić swoje obowiązki społecznie, nie otrzymując
   wynagrodzenia.

   

  § 10
  1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i doradczych z zastrzeżeniem
   § 22.
  2. Do zadań Rady Fundacji należy, w szczególności:
   1. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd Fundacji i opiniowanie założeń do bieżących planów Fundacji, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
   2. podział i przeznaczenie majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy,
   3. wyrażanie zgody na udział Fundacji w spółkach prawa handlowego, ustanawianie
    zabezpieczeń na majątku Fundacji, zawieranie umów pożyczek i umów kredytowych,
   4. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Rady Fundacji
    przez Zarząd Fundacji,

   

  § 11
  1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji.
  2. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Fundacji, jeżeli zostaną zaproszeni. Z przebiegu posiedzenia Rady Fundacji sporządza się pisemny protokół, który powinien być podpisany przez co najmniej Przewodniczącego Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
  3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, o ile wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o czasie i miejscu posiedzenia co najmniej na pięć dni przed jego terminem. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie się zawiadomienie pisemne wręczone członkowi Rady Fundacji bezpośrednio lub przesłane na wskazany przez niego adres, przy czym zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez tegoż członka zmiany jego adresu lub jego nieobecności pod tymże adresem ma moc prawną doręczenia . Za skuteczne powiadomienie uznaje się także powiadomienie wysłane łącznie pocztą elektroniczną e-mail. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
  4. Głosowanie Rady może zostać utajnione na uzasadniony wniosek członka Rady Fundacji.
  5. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos.

   

  § 12
  1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch (2) do pięciu (5) członków, powołanych przez Fundatora.
  2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa pięć (5) lat. W trakcie kadencji członek Zarządu Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.
  3. Wyboru Prezesa Zarządu Fundacji pierwszej kadencji dokonuje Fundator. Wyboru Prezesa Zarządu Fundacji następnej kadencji dokonuje Zarząd Fundacji ze swego grona.
  4. Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje obowiązki społecznie, nie otrzymując za pracę w zarządzie jakiegokolwiek wynagrodzenia Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonywanymi obowiązkami w Fundacji.
  5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu Fundacji. Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na trzy miesiące. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
  6. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

   

  § 13
  1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
  2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji wobec osób trzecich składają łącznie dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

   

  § 14

  Do zakresu obowiązków Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami statutu do uprawnień Rady Fundacji lub Fundatora, a w szczególności:

  1. bieżące kierowanie pracami Fundacji nakierowane na realizację celów, zadań i programów Fundacji,
  2. rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji,
  3. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości
   środków na ich wynagrodzenia i nagrody.

   

  RozdziaŁ IV. MajĄtek I DOCHODY FUNDACJI

  § 15
  1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 2 200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych 00/100), na ktory to fundusz składają się wyłącznie środki finansowe.
  2. Z majątku tego przeznacza się kwotę l 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) zł na cele działalności gospodarczej.
  3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

   

  § 16
  1. Dochodami Fundacji są:
   1. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
   2. darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
   3. środki ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
   4. dochody z działalności gospodarczej,
   5. wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
   6. odsetki bankowe,
   7. odpisy 1 % podatku dochodowego przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami
    przez podatników na rzecz Fundacji jako organizacji pożytku publicznego.
  2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację
   wszystkich celów Fundacji.

   

  § 17

  W przypadku powołania Fundacji, do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku tylko z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli jest oczywiste, że stan aktywów spadku nie przewyższa istotnie długów spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o jego odrzuceniu .

   

  § 18
  1. Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w statucie przeznaczany jest na
   działalność statutową Fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego.
  2. Działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą
   identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
  3. Nadwyżkę przychodu nad kosztami uzyskiwaną w wyniku prowadzenia działalności pożytku
   publicznego przeznacza się na działalność statutową.

   

  § 19

  Fundacja nie może:

  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora oraz innych członków jej organów, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi ci członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
  2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   

  RozdziaŁ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

  § 20
  1. Fundacja może oprowadzić w kraju i za granicą - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, jeżeli odpowiedzialność Fundacji za zobowiązania spółki ograniczać się będzie do kwoty ustalonej w uchwale Rady Fundacji wyrażanej zgodę na udział w spółce.
  2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest działalność w zakresie:
   1. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z,
   2. sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.63.Z,
   3. działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z,
   4. pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E,
   5. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 88.10.Z
   6. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 88.99.Z
   7. pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
   8. działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z,
   9. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z
   10. działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
   11. działalności fotograficznej - PKD 74.20.Z,
   12. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - PKD 90.02.Z,
   13. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD 18.13.Z,
   14. wydawanie książek- PKD 58.11.Z,
   15. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków- 58.14. Z,
   16. pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z,
   17. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.8,
   18. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
    technicznych - PKD 72.19.Z.
  3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

   

  § 21
  1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wydzielonej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.
  2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.

   

  RozdziaŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 22

  Zmiana statutu i celu Fundacji, połączenia z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Fundacji przy obecności co najmniej połowy
  członków Rady Fundacji.

   

  § 23
  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
   razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
  2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 3/4 przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady Fundacji.
  3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji uchwałą podjętą większością głosów, w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady Fundacji.
  4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2. Składniki te będą przekazane zakładom opieki paliatywnej dla dzieci istniejącym w Polsce.

   

  § 24

  Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru.